SKA-Khabarovsk vs Lokomotiv Moscow

SKA-Khabarovsk – 21%

Draw – 24%

Lokomotiv Moscow -55%

Rufie Mali
Please check the Pop-up.